Headteacher’s Welcome / Croeso’r Pennaeth

Dear Parents/ Annwyl rieni,

On behalf of all the Staff and Governors it gives me great pleasure to welcome you and your child to Ysgol Borthyn Voluntary Controlled Church in Wales School.

At Ysgol Borthyn we work very hard to make our school a creative, happy place for your child to flourish and grow. We aim to deliver learning that develops all their skills through Christian Values that equips them for life in the twenty first century and the next stage in their education. Ysgol Borthyn has a tradition of fostering a happy and hardworking atmosphere based on sound interpersonal relationships between pupils and teachers.

We constantly strive to create a school environment which is caring and inclusive.

The school is known within Ruthin for its warm, friendly, family atmosphere and Christian ethos where children feel valued and secure.
We have a good relationship with Borthyn Bunnies, the pre-school setting, and we also provide a Breakfast Club as well as an After School club, we are able to offer all day care from 8am until 5.30pm.

Our school motto is:

Excellence, Enjoyment and Enrichment within a Christian Learning Community.

We are an inclusive school and work with other local schools and agencies to ensure the highest standard of provision for all our pupils. We provide additional support for pupils who are more and less able. Your child’s talents and achievements are as important to us as they are to you and are celebrated by the whole school community at every opportunity. We welcome any expertise or assistance you may be able to offer us in delivering the best possible opportunities for our pupils.

We recognise, the partnership between home and school is a vital one and we appreciate parents, carers, Church and the community in Ruthin working together with us.

We endeavour to support our pupils to grow into valuable citizens of Ruthin.

If you would like to come and join us by helping out in classes or supporting the PTFA in their fund raising events we would be only too pleased to see you.

If you are at any time worried or in doubt about anything to do with your child and the school, please do not hesitate to contact me. I shall be pleased to be of assistance.

I look forward to a long and happy liaison.

Yours sincerely,

Mrs Teleri Llwyd-Jones
Headteacher Pennaeth


Annwyl Rieni /Warcheidwad,

Ar ran yr holl staff a’r Llywodraethwyr mae’n bleser mawr gennyf eich croesawu a’ch plentyn i Ysgol Borthyn, Wirfoddol a Reolir Eglwys yng Nghymru.

Yn Ysgol Borthyn rydym yn gweithio’n galed iawn i wneud ein hysgol yn le hapus, i alluogi’ch plentyn i ffynnu a thyfu. Ein nod yw darparu addysg sy’n datblygu eu holl sgiliau drwy werthoedd Cristnogol a’u paratoi ar gyfer bywyd yn yr unfed ganrif ar hugain a’r cam nesaf yn eu haddysg.

Mae gan Ysgol Borthyn draddodiad o faethu drwy awyrgylch hapus a gweithgar yn seiliedig ar gydberthynas gadarn rhwng y disgyblion a’r athrawon. Rydym bob amser yn ymdrechu i greu amgylchedd ysgol sy’n ofalgar a sefydlog.

Mae’r ysgol yn adnabyddus yn Rhuthun am fod yn gyfeillgar, gyda’g awyrgylch deuluol gynnes ac ethos Gristnogol lle mae plant yn teimlo eu gwerth ac yn ddiogel.

Ein Arwyddair yw:

Rhagoriaeth, Mwynhad a Chyfoethogi o fewn Cymuned Ddysgu Gristnogol.

Rydym yn ysgol gynhwysol ac yn gweithio gydag ysgolion ac asiantaethau lleol eraill i sicrhau ein bod yn darparu y ddarpariaeth o safon uchaf ar gyfer ein holl ddisgyblion. Mae doniau a chyflawniadau eich plentyn yr un mor bwysig i ni ag y maent i chi ac yn cael eu dathlu gan y gymuned ysgol gyfan ar bob cyfle.

Rydym yn cydnabod, bod y bartneriaeth rhwng y cartref a’r ysgol yn un hanfodol ac rydym yn gwerthfawrogi rhieni, gofalwyr, yr Eglwys a’r gymuned yn Rhuthun yn cydweithio gyda ni. Rydym yn ymdrechu i gefnogi ein disgyblion i dyfu’n ddinasyddion gwerthfawr i Rhuthun.

Rydym yn croesawu unrhyw arbenigedd neu gymorth efallai y byddwch yn gallu cynnig i ni o ran darparu’r cyfleoedd gorau posibl ar gyfer ein disgyblion.

Os hoffech chi ddod i ymuno â ni drwy helpu mewn dosbarthiadau neu gefnogi PTFA yn eu digwyddiadau byddem ond yn hynod o falch o’ch gweld. Rydym hefyd yn darparu Clwb Brecwast a Chlwb ar ol Ysgol os yr hoffech ei ddefnyddio yn ogystal â Chlwb ar ol Ysgol, gallwn ofalu ameich plant o 8 y bore tan 5.30 yr hwyr.

Os ydych ar unrhyw adeg bryderus neu yn ansicr am unrhyw beth i’w wneud gyda’ch plentyn a’r ysgol, peidiwch ag oedi i gysylltu â mi. Byddaf yn falch o fod o gymorth.

Edrychaf ymlaen at gyswllt hir a hapus.

Yn Gywir,

Teleri Llwyd-Jones
Pennaeth